Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương

Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2009, như sau:
Trân trọng,
 
Công ty CP Đạt Phương
Bài viết liên quan