Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

( Trích thông báo số: 05/TB-HĐQT/ĐP ngày 10/01/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương)

 

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2010 số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2010;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương ngày …………..;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

1.      Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm  2010  tỷ lệ: 15% tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông, tương đương 1.500đồng/cổ phần (Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần);

2.      Ngày chốt danh sách hưởng quyền: 24 tháng 01 năm 2011

3.      Thời gian chi trả cổ tức đợt 1: từ ngày 25/01/2011 đến hết ngày 27/01/2011;

4.      Hình thức chi trả cổ tức đợt 1: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (khuyến khích nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản);

Các cổ đông gửi thông tin tới công ty (theo mẫu đính kèm) trước ngày 24/01/2011 theo địa chỉ:

Phòng Tài chính  Kế toán - Công ty cổ phần Đạt Phương

 Tầng 8, toà nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội .

Hoặc Fax theo số: 04. 37830859

Khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh thư hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác. Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến nhận cổ tức thì người đến nhận thay, ngoài các giấy tờ trên phải có giấy uỷ quyền của cổ đông có xác nhận của chính quyền địa phương.

Mọi thông tin xin liên lạc phòng Tài chính – Kế toán Công ty, điện thoại: 04.37831946 (Gặp Thu).

 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LƯƠNG MINH TUẤN


 

                                                                                                                                 

 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (bản gốc)

Mẫu đăng ký thông tin cổ đông

 

 

 

 

Bài viết liên quan