Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 

 _____________________________________

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Thời gian             : Bắt đầu lúc 8h00’, Thứ 7 ngày 09 tháng 4 năm 2011 (Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày).

Địa điểm              : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

Địa chỉ                 : Cổng số 2, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1.      Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2010;

2.      Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;

3.      Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

4.      Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;

5.      Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011-2016);

6.      Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;

7.      Thông qua phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;

8.      Các vấn đề khác.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt vào ngày 05/4/2011.

      Nếu không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (Mẫu ủy quyền kèm theo thông báo này). Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện về Phòng Tài chính Kế toán hoặc Fax về số điện thoại: 0437830859.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau:

1)     Giấy mời;

2)     Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3)     Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội cho công ty theo địa chỉ liên hệ sau: Phòng Tài chính- Kế toán, trụ sở Công ty CP Đạt Phương, Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37830856, Fax: 04.37830859 (Cổ đông đến đăng ký sẽ nhận tài liệu dự họp tại Đại hội trước giờ khai mạc). Ngoài ra cổ đông có thể tham khảo thông tin liên quan đến đại hội tại địa chỉ website công ty: www.datphuong.com.vn từ ngày 05/4/2011.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ Phòng Tài chính- Kế toán (gặp Mrs Thu- SĐT 0986354386). Quá thời hạn nêu trên, công ty không nhận được đăng ký từ quý cổ đông, công ty sẽ ghi nhận cổ đông không tham dự họp.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-          Hội đồng quản trị;

-          Ban Tổng Giám đốc;

-          Các cổ đông công ty;

-          Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)
 

Lương Minh Tuấn

- Mẫu ủy quyền
- Thông báo năm 2011 (Bản gốc)

Bài viết liên quan