Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v: Trả cổ tức năm 2010

 

Theo  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/NQ- ĐHĐCĐ ngày 09/04/2011, Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2010 như sau:

1.      Trả cổ tức tỷ lệ: 60% mệnh giá tương đương 6.000 đ/CP

Trong đó:

+ Đã tạm ứng đợt 1 bằng tiền mặt: 15% mệnh giá tương đương 1.500 đ/CP.

+ Trả đợt 2 bằng cổ phiếu: 45% mệnh giá tương đương tỷ lệ 100:45 tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách nhận được 45 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu trả cổ tức được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ ở hàng thập phân sẽ được Công ty thanh toán bằng tiền mặt theo mệnh giá.

2.      Ngày chốt danh sách hưởng quyền: 18/06/2011.

3.      Cổ đông mang hoặc gửi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty để làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 bằng cổ phần theo địa chỉ:

Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đạt Phương

Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 043.7830856 – 043.7831946

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán theo số điện thoại ở trên hoặc truy cập vào website www.datphuong.com.vn.

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

-          Các cổ đông công ty

-          Lưu VP

-          Lưu TCKT

                                                                                           LƯƠNG MINH TUẤN

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (bản gốc)

Bài viết liên quan