Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

Lưu ý tải mẫu ủy quyền dưới đây:

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2012

Bài viết liên quan