Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo tài chính năm 2011

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương

Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2011, như sau:
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

Trân trọng, 

Công ty CP Đạt Phương
Bài viết liên quan