Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương

Công ty CP Đạt Phương xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông niên.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
 
Công ty CP Đạt Phương
Tài liệu đính kèm:

2. Biên bản đại hội đồng cổ đông

Bài viết liên quan