32 tỷ đồng bồi thường GPMB dự án đường dẫn vào cầu Cửa Đại

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 2317 cấp tạm ứng cho UBND huyện Thăng Bình 32,397 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, để thực hiện công tác bồi thường GPMB và tái định cư Dự án đường dẫn vào cầu Cửa Đại (đoạn qua huyện Thăng Bình).

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện thanh, quyết toán và lập thủ tục hoàn trả tạm ứng khi có nguồn bố trí theo quy định. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm phối hợp Sở KH&ĐT giám sát, đôn đốc UBND huyện Thăng Bình triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn để hoàn trả tạm ứng theo quy định trong kế hoạch năm 2014.

Bài viết liên quan