Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương 

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông

Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
 
Công ty CP Đạt Phương
Tài liệu đính kèm:

1. CTCP Đạt Phương (DPG) Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông

2. CTCP Đạt Phương (DPG) Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông

Bài viết liên quan