Công ty CP Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý dự án 2 và Trưởng phòng đầu tư

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương 

Công ty CP Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý dự án 2 và Trưởng phòng đầu tư.

Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
 
Công ty CP Đạt Phương
Tài liệu đính kèm:

1. CTCP Đạt Phương công bố thông tin bổ nhiệm trưởng phòng Quản lý dự án 2

2. CTCP Đạt Phương công bố thông tin bổ nhiệm trưởng phòng Đầu tư

Bài viết liên quan