Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương 

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
 
Công ty CP Đạt Phương
Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo mời họp

2. Giấy ủy quyền

3. Nội dung chương trình

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo của HĐQT

6. Báo cáo của BKS

7. Tờ trình 03 phát hành cổ phiếu tăng vốn

8. Tờ trình 04 chuyển sàn từ Upcom sang niêm yết

9. Tờ trình 05 sửa đổi điều lệ

10. Tờ trình 06 Quy chế nội bộ quản trị

11. Tờ trình 07 bỏ ngành nghề kinh doanh

12. Báo cáo tài chính hợp nhất

13. Báo cáo tài chính Quý 3/2017

14. Dự thảo nghị quyết

15. Phiếu biểu quyết

Bài viết liên quan