Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (DPG_BOND2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương 

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (DPG_BOND2017).

Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
 
Công ty CP Đạt Phương
Tài liệu đính kèm:

1. CTCP Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (DPG_BOND2017)

Bài viết liên quan