Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương 

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
 
Công ty CP Đạt Phương
Tài liệu đính kèm:

1. Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16.

Bài viết liên quan