Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương 

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
 
Công ty CP Đạt Phương
Tài liệu đính kèm:

1. Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đạt Phương.

2. Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đạt Phương (MCK: DPG).

3. Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung.

Bài viết liên quan