Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.


Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo mời họp
2. Giấy ủy quyền
3. Nội dung chương trình
4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
5. Báo cáo của HĐQT
6. Báo cáo của BKS
7. Tờ trình 03 phát hành cổ phiếu tăng vốn
8. Tờ trình 04 chuyển sàn từ Upcom sang niêm yết
9. Tờ trình 05 sửa đổi điều lệ
10. Tờ trình 06 Quy chế nội bộ quản trị
11. Tờ trình 07 bỏ ngành nghề kinh doanh
12. Báo cáo tài chính hợp nhất
13. Báo cáo tài chính Quý 3/2017
14. Dự thảo nghị quyết
15. Phiếu biểu quyết

Chia sẻ bài viết:

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - LƯƠNG TUẤN MINH

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Tuấn Minh
Xem thêm
25/03/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh
Xem thêm
20/03/2019

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem thêm
19/03/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương

DPG công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Đạt Phương về thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nội dung kèm theo.
Xem thêm
19/03/2019