Báo cáo tài chính định kỳ thường niên

Công ty Cổ phần Đạt Phương xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm về – Báo cáo Tài chính của các năm được tổng hợp lại. Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

No Title File Dowload
1 Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 DownLoad File
2 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2018 DownLoad File
3 Báo cáo tài chính Quý 2 - 2018 DownLoad File
4 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2018 DownLoad File
5 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 đã được soát xét DownLoad File
6 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét DownLoad File
7 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo KQSX KD của BCTC riêng bán niên và BCTC hợp nhất riêng năm 2018 DownLoad File
8 BCTC hợp nhất, BCTC riêng và giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 3 - 2018 DownLoad File
9 BCTC hợp nhất, BCTC riêng và giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4 - 2018 DownLoad File