Báo cáo thường niên năm 2018

08/04/2019
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018.
Xem thêm

Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Xem thêm
05/04/2019

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: + Miễn nhiệm chức Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Trưởng phòng quản lý dự án 2. + Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý dự án. + Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty. + Bổ nhiệm chức danh Phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký công ty
Xem thêm
05/04/2019

Chuyển nhiệm vụ thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin: Chuyển nhiệm vụ thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An.
Xem thêm
05/04/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Vào ngày 30/03/2019, tại trung tâm hội nghị quốc gia, Công ty cổ phần Đạt Phương tổ chức họp ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019. Bên cạnh các lĩnh vực bất động sản, xây lắp và thủy điện đang triển khai, Đạt Phương dự kiến sẽ mở rộng sang mảng khách sạn nhà hàng, khách sạn (mục tiêu 5 năm tới có 500 phòng khách sạn loại 4-5 sao), và thuê các đơn vị quản lý khách sạn quốc tế và khu vực để vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khu công nghiệp và khu công nghiệp kết hợp đô thị.
Xem thêm
30/03/2019