Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (DPG_BOND2017) từ 01/01/2018 - 30/06/2018.

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (DPG_BOND2017) từ 01/01/2018 - 30/06/2018.
Xem thêm
13/07/2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
Xem thêm
03/07/2018

Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
Xem thêm
26/06/2018

Công bố thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin.

Công bố thông tin Người được ủy quyền công bố thông tin.
Xem thêm
21/06/2018