Tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2017

10/04/2017
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty cổ phần Đạt Phương trân trọng thông báo tới các cổ đông của Công ty về Tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2017, như sau
Xem thêm

Báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty cổ phần Đạt Phương trân trọng thông báo tới các cổ đông của Công ty về Báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Đạt Phương năm 2016.
Xem thêm
05/04/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2016, như sau
Xem thêm
30/03/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2016, như sau
Xem thêm
30/03/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty cổ phần Đạt Phương trân trọng thông báo tới các cổ đông của Công ty về việc "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017". Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Xem thêm
15/03/2017