Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

14/02/2019
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.
Xem thêm
30/01/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Xem thêm
30/01/2019

Chia sẻ một số thông tin trong báo cáo tài chính quý 4-2018 vừa được công bố.

DPG xin chia sẻ một số thông tin trong báo cáo tài chính quý 4-2018 vừa được công bố.
Xem thêm
23/01/2019

Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất quý 4/2018 và Văn bản giải trình lợi nhuận

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất quý 4/2018 và Văn bản giải trình lợi nhuận.
Xem thêm
18/01/2019