CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 6, Lô 12A, Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2008
( Đã được kiểm toán )
A.Bảng cân đối kế toán
Nội dung
Số đầu kỳ
Số cuối kỳ
I.Tài sản ngắn hạn
47,425,673,553
118,780,562,413
1.Tiền và các khoản tương đương tiền
4,605,728,902
17,304,476,568
2.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 
 
3.Các khoản phải thu ngắn hạn
21,014,132,291
63,415,577,641
4.Hàng tồn kho
11,118,124,463
25,378,701,136
5.Tài sản ngắn hạn khác
10,687,687,897
12,681,807,068
II. Tài sản dài hạn
27,654,462,762
46,800,766,521
1.Các khoản phải thu dài hạn của khách hàng
 
 
2.Tài sản cố định
16,467,350,781
25,759,278,112
+ Tài sản cố định hữu hình
16,457,297,450
25,753,384,785
+ Tài sản cố định thuê tài chính
 
 
+ Tài sản cố định vô hình
10,053,331
5,893,327
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 
 
3.Bất động sản đầu tư
 
 
4.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
8,029,000,000
13,310,465,058
5.Tài sản dài hạn khác
3,158,111,981
7,731,023,351
III.Tổng cộng tài sản
75,080,136,315
165,581,328,934
IV.Nợ phải trả
47,369,394,875
133,400,750,427
1.Nợ ngắn hạn
43,650,494,875
125,632,950,427
2.Nợ dài hạn
3,718,900,000
7,767,800,000
V.Nguồn vốn chủ sở hữu
27,710,741,440
32,180,578,507
1.Vốn chủ sở hữu
27,312,586,453
31,536,429,458
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu
20,072,940,000
25,040,280,000
-Thặng dư vốn cổ phần
1,840,000,000
2,316,380,000
-Vốn khác của chủ sở hữu
 
 
-Cổ phiếu quỹ ( * )
 
 
-Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 
 
-Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 
 
-Các quỹ
840,917,172
1,909,819,742
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4,558,729,281
2,269,949,716
-Nguồn vốn đầu tư XDCB
 
 
2.Nguồn kinh phí và quỹ khác
398,154,987
644,149,049
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi
398,154,987
644,149,049
-Nguồn kinh phí
 
 
-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
 
 
VI.Tổng cộng nguồn vốn
75,080,136,315
165,581,328,394
B.Kết quả hoạt động kinh doanh
TT
Nội dung
Năm trước
Năm nay
1
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
85,709,591,064
169,502,349,734
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
 
 
3
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
85,709,591,064
169,502,349,734
4
Giá vốn hàng bán
70,622,233,311
145,780,750,231
5
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
15,087,357,753
145,780,750,231
6
Doanh thu hoạt động tài chính
47,175,659
300,465,164
7
Chi phí tài chính
3,410,389,527
6,475,914,582
8
Chi phí bán hàng
 
 
9
Chi phí quản lý doanh nghiệp
3,594,634,053
5,011,795,780
10
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
8,129,509,832
12,534,354,305
11
Thu nhập khác
180,048,432
823,255,720
12
Chi phí khác
178,963,635
152,386,461
13
Lợi nhuận khác
1,084,797
670,869,259
14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
8,130,594,629
13,205,223,564
15
Thuế TNDN
2,465,806,260
4,226,170,197
16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
5,664,788,369
8,979,053,367
17
Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( * )
2,694
3,723
18
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
22%
 
C.Các chỉ tiêu tài chính cơ bản         
TT
Nội dung
ĐVT
Năm 2007
Năm 2008
1
Cơ cấu tài sản
 
 
 
 
-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản
%
36.83
28.26
 
-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản
%
63.17
71.74
2
Cơ cấu nguồn vốn
 
 
 
 
-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
%
63.09
80.57
 
-Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
%
36.91
19.43
3
Khả năng thanh toán
 
 
 
 
-Khả năng thanh toán nhanh
Lần
0.10
0.13
 
-Khả năng thanh toán hiện hành
Lần
1.58
1.24
 
-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Lần
1.09
0.95
4
Tỷ suất lợi nhuận
 
 
 
 
-Tỷ suất LN trước thuế/ Tổng tài sản
%
10.83
7.98
 
-Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản
%
7.54
5.42
 
-Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu thuần
%
9.49
7.79
 
-Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu thuần
%
6.61
5.30
 
-Tỷ suất LN sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu
 
 
 
                                                                                              Hà nội, ngày 2 tháng 4 năm 2009                                                                                                                                  
                                                                                                                 Giám đốc công ty     
                                                                                                                        ( Đã ký )
                                                                                                                 Lương Minh Tuấn
Chia sẻ bài viết:

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
26/05/2020

Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Xem thêm
26/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE
Xem thêm
20/05/2020

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
08/05/2020