< Trở lại

Tin cổ đông

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.

05/06/2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
+ Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.

 

< Trở lại