Công bố thông tin thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn và giao dịch với các công ty con, công ty thành viên

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc: - Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên và người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn; - Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn; - Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn; - Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên.
Xem thêm
15/10/2019

Công bố thông tin về bảo lãnh vay vốn ngân hàng BIDV và xử lý thuế.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin về bảo lãnh vay vốn ngân hàng BIDV và xử lý thuế.
Xem thêm
30/09/2019

Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 20

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 20
Xem thêm
26/09/2019

Công bố thông tin: sắp xếp, tái cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin: sắp xếp, tái cơ cấu lại các phòng nghiệp vụ, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật.
Xem thêm
20/09/2019