< Trở lại

Tin cổ đông

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

08/05/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
+ Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

 

< Trở lại