Báo cáo tài chính định kỳ thường niên

Công ty Cổ phần Đạt Phương xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm về – Báo cáo Tài chính của các năm được tổng hợp lại. Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

No Title Ngày đăng File Dowload
1 Báo cáo tài chính Quý 1 - 2018 DownLoad File
2 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2018 DownLoad File
3 Báo cáo tài chính Quý 2 - 2018 DownLoad File
4 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2018 DownLoad File
5 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 đã được soát xét DownLoad File
6 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét DownLoad File
7 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo KQSX KD của BCTC riêng bán niên và BCTC hợp nhất riêng năm 2018 DownLoad File
8 BCTC hợp nhất, BCTC riêng và giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 3 - 2018 DownLoad File
9 BCTC hợp nhất, BCTC riêng và giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4 - 2018 DownLoad File
10 Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được soát xét DownLoad File
11 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được soát xét DownLoad File
12 Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 DownLoad File