Báo cáo tài chính định kỳ thường niên

Công ty Cổ phần Đạt Phương xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm về – Báo cáo Tài chính của các năm được tổng hợp lại. Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

No Title Ngày đăng File Dowload
1 Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019 19/04/2019 DownLoad File
2 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019 19/04/2019 DownLoad File
3 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 - 2019 19/04/2019 DownLoad File
4 Báo cáo tài chính Quý 2 - 2019 19/07/2019 DownLoad File
5 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2019 19/07/2019 DownLoad File
6 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 2 - 2019 19/07/2019 DownLoad File