Năm 2019

Doanh thu hợp nhất

1973

Tỷ VND
Lợi nhuận HỢP NHẤT

284.53

Tỷ VND

Biểu đồ tài chính