Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần Đạt Phương Hội An
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm
Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần Đạt Phương Hội An