Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ – Trần Thị Thúy Hằng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ – Trần Thị Thúy Hằng
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ – Trần Thị Thúy Hằng
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ – Trần Thị Thúy Hằng