Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2020 đã được soát xét

Alternative text - include a link to the File!