Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019

Alternative text - include a link to the File!