Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (đã được soát xét) và giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2020.

Alternative text - include a link to the File!