Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 (đã được soát xét)

Alternative text - include a link to the File!