Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được soát xét

Alternative text - include a link to the File!