Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được soát xét

Alternative text - include a link to the File!