Báo cáo thường niên năm 2018

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018.

Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty CP Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1.Báo cáo thường niên năm 2018.