Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Công bố thông tin báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp