Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Alternative text - include a link to the File!