Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch HĐQT- Giám đốc kinh doanh Bất động sản và miễn nhiệm Kế toán trưởng

Alternative text - include a link to the File!