CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi tên công ty

Alternative text - include a link to the File!