CBTT về việc trúng thầu: Gói thầu XL2 – Kè sông Bến Ván và Kè Tam Hải, thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành

Alternative text - include a link to the File!