CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc:
+ Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019