Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Thiết kế.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Thiết kế.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Thiết kế.