Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu đính kèm:
1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021