Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra theo quyết định của Tổng cục thuế

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra theo quyết định của Tổng cục thuế
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra theo quyết định của Tổng cục thuế