Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử danh sách ứng viên vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:
1) Nhóm 01: Ông Lương Minh Tuấn – Tỉ lệ sở hữu cổ phần 16% ứng cử, đề cử như sau:

  • Tự ứng cử vào HĐQT
  • Đề cử ông Đỗ Xuân Diện vào Thành viên HĐQT độc lập
  • Đề cử ông Đoàn Văn Công vào Thành viên BKS

2) Nhóm 02: Ông Trần Anh Tuấn + Ông Phạm Kim Châu + Bà Võ Thị Phương Lâm – Tỉ lệ sở hữu cổ phần 13.83% ứng cử, đề cử như sau:

  • Tự ứng cử: Ông Trần Anh Tuấn + Ông Phạm Kim Châu vào HĐQT
  • Đề cử ông Lê Văn Quyết vào Thành viên BKS

3) Nhóm 03: Bà Lương Thị Thanh + Bà Trần Thị Thúy Hằng + Ông Lương Tuấn Minh + Ông Lương Xuân Mẫn – Tỉ lệ sở hữu cổ phần 16.2% ứng cử, đề cử như sau:

  • Đề cử ông Đặng Hoàng Huy vào Thành viên HĐQT
  • Đề cử bà Lê Thị Thu Trang vào Thành viên HĐQT độc lập
  • Đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Anh vào Thành viên BKS

Thông tin chi tiết các ứng viên ứng cử/đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem tại file đính kèm.
Trân trọng.
Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm
01.Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ năm 2021 – 2026
02.Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ năm 2021 – 2026