Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019

Alternative text - include a link to the File!