Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo KQSX KD của BCTC riêng bán niên và BCTC hợp nhất riêng năm 2018

Alternative text - include a link to the File!