Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2021 của DPG

Alternative text - include a link to the File!