Giao cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thi công XD có giá trị lớn hơn vốn điều lệ công ty và thông qua các giao dịch giữa CTCP Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên có liên quan

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Công bố thông tin về việc giao cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thi công XD có giá trị lớn hơn vốn điều lệ công ty và thông qua các giao dịch giữa CTCP Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên có liên quan
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm

Giao cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thi công XD có giá trị lớn hơn vốn điều lệ công ty và thông qua các giao dịch giữa CTCP Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên có liên quan